Obchodní podmínky

Prodáváme pouze firmám a podnikatelům (OSVČ) v České republice v rámci jejich podnikatelské činnosti nutnou podmínkou pro objednávku je tedy IČ.
Minimální hodnota objednávky je stanovena na 3.000 Kč bez DPH.
U menších zakázek může být účtován manipulační poplatek do výše 200 Kč, může dojít k prodloužení termínu dodání, nebo nemusí být objednávka akceptována.

Doprava a platba:
Zboží odesíláme pouze službou PPL business jako firemní zásilky s doručením na uvedenou adresu, cena je 125 Kč/balík + DPH.
Při odeslání zásilky budete upozornění e-mailem, žádné další avízo od doručovací služby už neprobíhá. Zásilky jsou obvykle doručeny druhý den po odeslání.
Platba na dobírku podle platného ceníku PPL (je možné platit řidiči kartou) nebo předem na účet.

Všeobecné obchodní a dodací podmínky
pro prodej reklamních a dárkových předmětů bez potisku nebo s potiskem, a pro potisk


1. Úvodní ustanovení
1.1. Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen Podmínky) upravují smluvní vztahy mezi firmou proven.cz - Ing. Pavel Gregorič se sídlem Houškova 4, 326 00 Plzeň, IČ: 49175360 (dále jen Prodávající) a Kupujícím jako podnikateli při jejich podnikatelské činnosti.
1.2. Smluvní vztah vzniká zasláním písemné objednávky (formulářem e-shopu, e-mailem, faxem nebo poštou) a jejím písemným potvrzením Prodávajícím (e-mailem, faxem nebo poštou), nebo na základě kupní smlouvy podepsané oběma smluvními stranami. Prodávající se zavazuje potvrdit Kupujícímu příjem objednávky formou Potvrzení zakázky s tím, že objednávku akceptuje a dochází tak k uzavření kupní smlouvy. Při prodeji zboží v e-shopu zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení zakázky na e-mailovou adresu, která byla Kupujícím uvedená při objednávce. Objednávka Kupujícího je pro Kupujícího závazná i před tímto vyjádřením, tedy po celou dobu, kdy Prodávající již vyvíjí úsilí k její realizaci. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku.
1.3. Podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu a vstupují v platnost zasláním písemné objednávky Kupujícího nebo podpisem kupní smlouvy.
1.4. Ve všech ostatních případech, které neupravují Podmínky, se smluvní vztah bude řídit Občanským zákoníkem.

2. Předmět smlouvy
2.1. Předmětem plnění je dodávka reklamních a dárkových předmětů bez potisku (dále jen Zboží) nebo s potiskem (dále jen Služba) uvedených ve smlouvě včetně všech jejích příloh.

3. Kupní cena
3.1. Kupní cena Zboží a Služeb je stanovena písemnou dohodou na základě cen uvedených v e-shopu, katalogu a nebo zvlášť vydaným ceníkem, platným ke dni uzavření kupní smlouvy nebo přijetí objednávky od Kupujícího.
3.2. Ceny v e-shopu, katalogu nebo ceníku jsou bez DPH.
3.3. Cena Zboží napájeného baterií nezahrnuje cenu baterií, pokud není výslovně uvedeno jinak.
3.4. Cena Zboží nezahrnuje náklady na balení zboží.
3.5. Cena Zboží nezahrnuje náklady na dopravu.
3.6. Balné, náklady na dopravu a případné recyklační poplatky budou účtováno ve faktuře samostatně.
3.7. Slevy z kupní ceny jsou dány dohodou mezi Prodávajícím a Kupujícím.
3.8. Ceny Služeb (potisku) nezahrnují grafické zpracování podkladů a technickou přípravu pro tisk.
3.9. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen Zboží a Služeb.

4. Dodací podmínky
4.1. Dodací lhůta se stanoví:
a. 2-14 pracovních dnů pro zakázky bez tisku (Zboží). Dostupnost zboží "K dodání bez potisku" je v e-shopu vždy uváděná v pracovních dnech.
b. 2-6 týdnů pro zakázky s tiskem (Služby)
c. individuální domluvou mezi Kupujícím a Prodávajícím u Zboží se zakázkovou výrobou
4.2. Dohodou mezi účastníky smlouvy lze dodací lhůtu zkrátit, a to za individuálních platebních podmínek nebo prodloužit podle potřeby Kupujícího a možností Prodávajícího.
4.3. U zakázek s potiskem je Kupující povinen do jednoho pracovního dne od potvrzení přijetí objednávky dodat Prodávajícímu podklady pro tisk a do jednoho pracovního dne od zaslání grafických náhledů pro tisk je písemně odsouhlasit resp. vyjádřit se k zaslané korektuře.
4.4. V případě, že Kupující nedodá podklady nebo písemně neodsouhlasí grafické náhledy ve výše stanoveném termínu, prodlužuje se dodací lhůta o počet dnů, po které je v prodlení s dodáním podkladů nebo s písemným odsouhlasením grafických náhledů.
4.5. Při sjednané zálohové platbě počíná dodací lhůta plynout dnem připsání úhrady zálohové částky v plné výši na účet Prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a Kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít. Částečné plnění je považováno za řádně plněnou dodávku.
4.7. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího. Jiný způsob dodání (např. osobní odběr) musí být výslovně sjednán. Není-li výslovně dohodnuto jinak, je den předání zboží prvnímu přepravci také dnem splnění požadovaného termínu.
4.8. Pro dopravu používá Prodávající přepravní službu PPL s cenou 125,00 Kč za každý jeden balík.

5. Platební podmínky
5.1. Kupující se zavazuje uhradit za dodané Zboží a Služby kupní cenu včetně DPH a případné další náklady na dopravu, balení zboží a jiné.
5.2. Způsoby úhrad za Zboží a Služby:
a. platbou na dobírku
b. zálohovou platbou předem
c. platbou po dodání zakázky
5.3 Úhrada dle bodu c) je možná pouze po dohodě mezi účastníky smluvního vztahu.
5.4. Splatnost faktury je do 14 dnů od jejího vystavení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5.5. Vlastnická práva k předmětu kupní smlouvy přechází na Kupujícího až po uhrazení faktury za dodané zboží a služby, a to v plné výši.
5.6. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání částky v plné výši na účet Prodávajícího.
5.7. Pro případ prodlení Kupujícího s platbou, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,1% z dohodnuté ceny, a to za každý den prodlení.
5.8. Prodávající může fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a Kupující je povinen předmětnou fakturu v době splatnosti uhradit.
5.9. Kupní cena za dodané zboží a služby, ani žádná její část, nesmí být kompenzována zápočtem vlastní pohledávky Kupujícího, kterou má vůči Prodávajícímu nebo pohledávkami jiných osob, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. Ostatní podmínky
6.1. Minimální hodnota objednaného Zboží je stanovena na částku 3.000,- Kč. U menších objednávek může být účtovaný manipulační poplatek do výše 200,- Kč. Objednávka v hodnotě nižší než 3.000,- Kč bez DPH nemusí být Prodávajícím akceptována.
6.2. Kupující nabývá vlastnického práva k dodanému Zboží a Služeb až úhradou celé kupní ceny.
6.3. Prodávající nenese odpovědnost za kvalitu potisku při dodání nekvalitní a nejednoznačné předlohy k potisku, včetně nepřesného určení barev a umístění potisku na předmětu smlouvy. Rovněž z těchto důvodů není Prodávající v prodlení.
6.4. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nedostupnost dodávky Zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není na trhu dostupné. Prodávající bude v takovém případě informovat Kupujícího písemným sdělením v dodacím listě nebo faktuře o částečném plnění dodávky, náhradním termínu plnění dodávky nebo důvodech nemožnosti plnění dodávky Zboží v dohodnuté lhůtě. Prodávající má právo prodloužit termín plnění nebo odstoupit od smlouvy. Kupujícímu tímto nevzniká vůči Prodávajícímu žádné právo na náhradu škody vzniklou neplněním dodávky.
6.5. Odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží a Služeb se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Odpovědnosti se Prodávající zprostí, neuplatní-li Kupující reklamaci na vady zboží, a to bez zbytečného odkladu a ve lhůtě stanovené těmito podmínkami.
6.6. Kupující je povinen při převzetí Zboží a Služeb si dodaný předmět prohlédnout a uplatnit případné zjevné vady v reklamačním řízení písemně, nejpozději do 3 kalendářních dnů po převzetí Zboží a Služeb, skryté vady nejpozději do 6 měsíců.
6.7. Okamžikem převzetí předmětu smlouvy nebo jeho předáním dopravci, přechází riziko zničení, poškození nebo ztráty na Kupujícího.
6.8. Prodávající je povinen vady Zboží uznané v reklamačním řízení odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným způsobem nejpozději do 3 měsíců od uznání reklamace.
6.9. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným skladováním nebo používáním Zboží.
6.10. V případě, kdy Prodávající uzná vadu zboží, nahradí Kupujícímu pouze hodnotu řádně reklamovaného Zboží, které bylo předáno k reklamaci.
6.11. Za vlastní Zboží dodané Kupujícím k potisku, ručí Prodávající pouze do sjednané výše ceny potisku.
6.12. Uplatněná reklamace Kupujícím nemá odkladný účinek na splatnost faktury, nedohodnou-li se obě strany jinak.
6.13. Při nevyzvednutí hotové zakázky, je Kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty celkové zakázky, a to v případě nepotištěného Zboží a 80 % z hodnoty celkové objednané zakázky v případě potisknutého Zboží, a to na základě vystavené faktury ze strany Prodávajícího.
6.14. V případě skladování hotové zakázky déle než 10 dnů po vystavení dodacího listu, bude Prodávající účtovat Kupujícímu poplatek za skladování, a to ve výši 0,05 % z kupní ceny skladovaného zboží za každý započatý den skladování.
6.15. Prodávající si vyhrazuje právo množstevní odchylky ±5% z dohodnutého množství, Stane-li se tak, dodáním rozdílného množství zboží se kupní cena automaticky poměrně změní.
6.16. Množstevní rozdíly zjištěné Kupujícím mimo prostory Prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.

7. Odstoupení od smlouvy
7.1. Prodávající může odstoupit od smlouvy, jestliže je Kupující v prodlení s úhradou zálohy, v případě hrubého porušení kupní smlouvy nebo v případech stanovených Občanským zákoníkem.
7.2. Kupující může odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení kupní smlouvy nebo v případech stanovených Občanským zákoníkem.
7.3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, s uvedením důvodů odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva ruší.
7.4. V případě, že Prodávající odstoupí od kupní smlouvy (příp. části plnění), je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu do 7 dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží jehož se odstoupení týká).
7.5. Při odstoupení od smlouvy dle bodu 7.1., zaplatí Kupující 30% z hodnoty celkové objednané zakázky, a to v případě nepotištěného Zboží nebo 80% z hodnoty celkové objednané zakázky v případě potisknutého Zboží, a to na základě vystavené faktury ze strany Prodávajícího. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty a poplatku za uskladnění.

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Tyto Podmínky se stávají nedílnou součástí smlouvy nebo jinak založeného smluvního vztahu.
8.2. V případech, které nejsou upraveny těmito Podmínkami, se tento smluvní vztah bude řídit Občanským zákoníkem.
8.3. Případné soudní spory budou řešeny místně příslušným soudem, v jehož obvodu je sídlo Prodávajícího.
8.4. Zboží dodávané společností proven.cz je určeno výhradně k reklamním a propagačním účelům.
8.5. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i když se adresát (Kupující nebo Prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (Kupujícího nebo Prodávajícího) a adresát (Kupující nebo Prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (Kupující nebo Prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je den odmítnutí písemnosti.